toggle menu

ET/V

Het vierde jaar van zowel de bacheloropleiding tot tolk als vertaler wordt afgerond met afsluitende examens. Deze examens worden afgenomen onder auspiciën van de stichting Examens Tolk/Vertaler (hierna te noemen ET/V).
Studenten worden tijdens hun gehele studie, bij alle vormen van toetsing, beoordeeld door de eigen docenten. Voor de afsluitende examens is de waarde van externe correctoren en gecommitteerden daarom zeer groot. Per taal is er een examensubcommissie die bestaat uit een eerste en tweede corrector per vertaalrichting (Vreemde Taal – Nederlands en Nederlands – Vreemde Taal), ondersteund door een externe waarnemer en een voorzitter. De examenopgaven worden geanonimiseerd beoordeeld.
Op deze manier wordt gestreefd naar maximale objectiviteit door de input van verschillende beoordelaars ten aanzien van stijl en aanpak van een vertaling. De definitieve cijfers voor elk examenonderdeel worden bepaald in een vaststellingsvergadering van de examencommissie van ET/V, die onder leiding staat van een externe voorzitter.

Correctie en beoordeling lopen via verschillende routes en dat maakt het proces tijdrovend. Het proces krijgt zijn beslag in de twee diploma-uitreikingen per jaar van ITV Hogeschool, waar de voor de ET/V- examens geslaagde kandidaten hun bachelordiploma ontvangen. Uiteraard moet dan het gehele curriculum met voldoende (240 EC) resultaat zijn afgerond.

ITV en ET/V zijn beide ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk en beogen geen commercieel rendement. Collegegeld en examentarieven hangen een-op-een samen met de werkelijke kosten. ET/V kent als enige inkomstenbron de examengelden van de deelnemers aan de afsluitende examens. Doordat de logistiek van de examens door de administratie van ITV wordt uitgevoerd, zijn de kosten van overhead beperkt en kunnen de examengelden besteed worden aan datgene waar ze voor bedoeld zijn, het inhoudelijke examenproces.

De examenkandidaat betaalt dus zelf voor de examenonderdelen die hij/zij aflegt. De eerste keer dat de kandidaat deelneemt aan de afsluitende examens, is dat gemiddeld genomen aan alle onderdelen in een keer. Is hij/zij vervolgens niet voor alle onderdelen tegelijk geslaagd, dan gelden bij de herkansingen de tarieven per te herkansen examenonderdeel.

Als het examengeld was geïncludeerd in het collegegeld van ITV, dan zouden de kosten voor herkansingen door alle studenten worden gedeeld. De student die erin slaagt alles in één keer te halen, zou meebetalen aan de herkansingen van de studenten die dat niet lukt. Bovendien zou, om het financiële plaatje van de afsluitende examens rond te krijgen, het collegegeld voor het vierde jaar significant verhoogd moeten worden.

De afsluitende examens van ITV Hogeschool zijn vanaf 1996 door de SNEVT (Stichting Nationale Examens Vertalen en Tolken) afgenomen. Het tarief voor die examens is nooit inbegrepen geweest in het collegegeld voor het vierde jaar, maar is altijd een apart te betalen bedrag geweest.

Op het moment dat de SNEVT zich in 2014 genoodzaakt zag de toen geldende tarieven van € 800 voor de tolkexamens en € 900 voor de vertaalexamens (bijna) te verdubbelen, is ITV Hogeschool gestopt met het laten afnemen van de afsluitende examens door de SNEVT. Aangezien ITV Hogeschool de grootste toeleverancier van eindexamenkandidaten was, betekende dat het einde van de SNEVT. ITV Hogeschool heeft toen het initiatief genomen voor de stichting ET/V, met als doel de afsluitende examens op precies dezelfde wijze (borging objectiviteit, kwaliteit en externe betrokkenheid) af te laten nemen. Met dit verschil dat er geen sprake mocht zijn van een verdubbeling van de tarieven, maar van een handhaving van de eerdergenoemde examentarieven.

Examentarieven 2018-2019

Afsluitende examens Vertaler

Met A-taal Nederlands maakt u de lange en korte vertaling naar het Nederlands en de korte vertaling naar de Vreemde taal.
Met de Vreemde taal als A-taal maakt u de lange en korte vertaling naar de Vreemde taal en de korte vertaling naar het Nederlands.
Bij de keuze 2 A-talen maakt u zowel de lange als korte vertaling naar zowel het Nederlands als de Vreemde taal (in totaal 4 examens). Het wisselen van A- naar B-taal is niet mogelijk.
De kosten voor de examens (en herexamens) zijn:
- Korte vertaling € 250,-
- Lange vertaling € 400,-

Afsluitende examens Tolk

Indien u voor de eerste keer deelneemt aan de tolkexamens, dient u aan alle drie onderdelen deel te nemen. Daarna is aanmelding per onderdeel mogelijk, mits in een eerdere ronde voor minimaal één onderdeel een voldoende behaald is.
De kosten voor het examen zijn:
- Drie mondelinge onderdelen in totaal € 800,-
- Twee mondelinge onderdelen in totaal € 600,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing)
- Eén mondeling onderdeel € 325,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing).

N.B.
Voor studenten die het gehele curriculum hebben afgerond, behalve de afsluitende examens bij ET/V, schrijven zich in bij ITV Hogeschool als examenstudent. Het collegegeld als examenstudent bedraagt € 150. Bij deelname aan de ET/V-examens, brengt ET/V de kosten voor de nog af te leggen examenonderdelen in rekening.